วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สอบตำรวจ 56 สายอำนวย สายปราบปราม เปิดจำนวน 1,593 อัตรา 19 ก.ค. – 13 ส.ค. 56

สอบตำรวจ 56 สายอำนวย สายปราบปราม เปิดจำนวน 1,593 อัตรา

รับสมัครวันที่ 19 ก.ค. – 13 ส.ค. 56 ทางอินเตอร์เนต 24 ชม. ยกเว้นวันสุดท้ายถึง 16.30 น.

สอบข้อเขียนวันที่ 1 ก.ย.56 เวลา 14.00 – 16.00 น.


 คุณสมบัติผู้สมัคร สายป้องกันและปราบปราม (นายสิบตำรวจ)
- เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย
- วุฒิ ม.6 / ปวช. หรือเทียบเท่า
- อายุ 18 – 27 ปี สถานภาพโสด
- สูง 160 ซม. ขึ้นไป


หมายเหตุ กรณีที่ได้รับการจัดสรรอัตราเงินเดือนผู้ที่เกษียณอายุในปีงบประมาณ 2555 (ภายใน 31 ต.ค.56) ในระหว่างการดำเนินคัดเลือกหรือภายหลังการดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้น จะเรียกผู้ได้รับคัดเลือกสำรองตามบัญชีรายชื่อมาบรรจุเป็น
นักเรียนนายสิบตำรวจเพิ่มเติมภายหลังอีกรวม 1,180 อัตรา (ตามที่แต่ละหน่วยได้รับจัดสรร) หรือตามสัดส่วนที่ได้รับจัดสรร  หรืออาจไม่เรียกผู้ได้รับคัดเลือกสำรองเพิ่มเติม และให้ถือบัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกสำรองที่เหลืออยู่เป็นอันยกเลิกไป และถือว่าเสร็จสิ้นการคัดเลือกครั้งนี้

อ่านก่อนสมัคร ! คำแนะนำในการสมัครสอบตำรวจ 56
      1.2 ภาษาไทย จำนวน 25 ข้อ
1. เพื่อ ความถูกต้องของการพิมพ์ใบชำระเงิน บัตรประจำตัวสอบ และใบสมัคร กรุณาพิมพ์รายงานด้วย Adobe Reader 8 ขึ้นไป หรือเปิดด้วยโปรแกรม Foxit หรือหากมีปัญหาในการพิมพ์ท่านสามารถทำการดาวน์โหลดโปรแกรม Foxit คลิกที่นี่

2.รูปที่เตรียมใช้ในการสมัครสอบตามระบบต้อง เป็นรูปที่มีขนาดของไฟล์ไม่เกิน 50 kb กรณีที่ถ่ายรูปโดยกล้องที่มีความละเอียดและขนาดของไฟล์ใหญ่กว่าที่กำหนด จะใช้ในการสมัครสอบตามระบบไม่ได้
3.กรณีกรอกข้อมูลในใบสมัครไม่ถูกต้อง ให้ใช้ข้อมูลนี้เพื่อเข้าสอบข้อเขียน โดยไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้อีก ยกเว้นกรณีกรอกเลขประจำตัวประชาชนผิด ให้ติดต่อหน่วยที่ท่านได้สมัครสอบไว้ด้วยตนเอง
4.ในขั้นตอนการกรอกใบสมัครออนไลน์ ผู้สมัครมีระยะเวลาในการกรอกข้อมูลได้ 30 นาทีนับจากเริ่มกรอกข้อมูล หากใช้เวลาเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด จะต้องดำเนินการเข้าระบบการสมัครใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนแรก
5.ควรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีระบบโปรแกรม Internet Explorer (IE) เวอร์ชั่น 8 หรือ เวอร์ชั่น 9 ในการสมัครสอบ
 ดาวโหลด Internet Explorer (IE) 9 >>> คลิกที่นี้
มีปัญหาข้อสงสัยคอมเม้นถามได้เลยครับ


สายป้องกันและปราบปราม
การคัดเลือกบุคคลภายนอก (เพศชาย) ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ (นสต.)
>> เนื้อหาที่ใช้สอบตำรวจชั้นพลตำรวจ (นสต.) 56 !!
การคัดเลือกบุคคลภายนอก ผู้เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) และมีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
>> เนื้อหาที่ใช้สอบตำรวจชั้นประทวน 56
วิชาที่ใช้ในการ สมัครสอบนายสิบตํารวจ 2556 
การสอบข้อเขียนเพื่อทดสอบความรู้ความสามารถ ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 120 ข้อ
 1.การสอบข้อเขียนเพื่อทดสอบความรู้ความสามารถ ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 120 ข้อ 120 คะแนน ใช้เวลาทำข้อสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาที มีรายละเอียดวิชาที่สอบ ดังนี้
    1.1 ความสามารถทั่วไป จำนวน 25 ข้อ 
ทดสอบความสามารถในการคิดหาเหตุผล โดยใช้ข้อมูลหรือปัญหาทางสังคม ทางเศรษฐกิจหรือ ทางอื่นที่เหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดังกล่าว อุปมาอุปไมย การประยุกต์ วิธีการทางสถิติกับข้อมูลจริง การแก้ปัญหาโจทย์อนุกรม การวิเคราะห์ตีความจากรูปภาพ เงื่อนไขภาษา สัญลักษณ์ โจทย์คณิตศาสตร์พื้นฐาน เปอร์เซ็นต์หรือร้อยละ สถิติข้อมูล กราฟ ตาราง มิติสัมพันธ์ และแผนภูมิต่าง ๆ

การใช้ถ้อยคำสำนวน การใช้คำให้ตรงกับความหมาย การใช้คำให้ตรงกับกฎเกณฑ์และความนิยม การวิเคราะห์ สรุปความหรือตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความการพิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากข้อความสั้น ๆ ประโยค กลุ่มคำ หรือคำ
    1.3 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 25 ข้อ 
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ การอ่านเพื่อจับใจความ (Reading for Comprehension) คำศัพท์ (Vocabulary) โครงสร้างของประโยคต่าง ๆ (Structure Sentence) หลักไวยากรณ์ (Grammar) และการสนทนา(Conversation) เป็นต้น
    1.4 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น จำนวน 25 ข้อ 
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสาร ข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง การติดต่อสื่อสารค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต
    1.5 จริยธรรมและกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ จำนวน 20 ข้อ 
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับหลักศีลธรรม จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในสังคม และความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
 การทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง

    ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ดังนี้
(1) ว่ายน้ำ แบ่งตามเกณฑ์ ดังนี้
- ชาย ระยะทาง 25 เมตร ผู้ทำเวลาไม่เกิน 30 วินาที ถือว่า “ผ่าน”
- หญิง ระยะทาง 25 เมตร ผู้ทำเวลาไม่เกิน 50 วินาที ถือว่า “ผ่าน”
จึงจะมีสิทธิเข้าสอบขั้นตอนต่อไป
(2) วิ่ง แบ่งตามเกณฑ์ ดังนี้
- ชาย ระยะทาง 1,000 เมตร ผู้ทำเวลาไม่เกิน 4 นาที 30 วินาที ถือว่า “ผ่าน”
- หญิง ระยะทาง 800 เมตร ผู้ทำเวลาไม่เกิน 5 นาที ถือว่า “ผ่าน”

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น